GJS Interventies
ambulant werker Noord Holland voor speciale interventies

GJS Interventies
ambulant werker
Noord Holland
voor speciale interventies

PRIVACYVERKLARING

GJS Interventies

GJS Interventies is gevestigd op Fregat 6 1771GW Wieringerwerf, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:


De heer GJ Schipper is de Functionaris Gegevensbescherming van GJS Interventies. Hij is te bereiken via 
info@gjsinterventies.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken.
GJS Interventies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en chternaam
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Functiecategorie
 • Adresgegevens
 • BSN-nummer
 • Bankrekeningnummer
 • Telefoonnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gjsinterventies.nl , dan verwijderen wij deze informatie. GJS Interventies verzamelt überhaupt geen gegevens van websitebezoekers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken GJS Interventies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Het afhandelen van uw betaling – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere informatieve mailings – U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten – Om goederen en diensten bij u af te leveren – GJS Interventies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Het gerechtvaardigd belang van GJS Interventies is de grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens van potentiële nieuwe klanten. GJS Interventies maakt daarvoor een zorgvuldige beoordeling om te bepalen of er sprake is van een gerechtvaardigd belang, maar ook om te bepalen of de betrokkene, gelet op het moment en de context van de verzameling van persoonsgegevens, redelijkerwijze mag verwachten dat zijn persoonsgegevens voor dit doel worden verwerkt.

GJS Interventies maakt aan betrokkene duidelijk voor welke doelen deze persoonsgegevens worden verwerkt en geeft betrokkene de mogelijkheid hier gemakkelijk bezwaar tegen aan te tekenen.

Geautomatiseerde besluitvorming
GJS Interventies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van GJS Interventies) tussen zit. GJS Interventies gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Microsoft Office.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren GJS Interventies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie Bewaartermijn Reden

 • Sollicitantengegevens 4 weken Voor verlenging toestemming vragen
 • Gegevens Stagiaires 4 weken Voor verlenging toestemming vragen
 • Gegevens medewerkers 2 jaar Voor verlenging toestemming vragen
 • Gegevens cliënten 7 jaar Vereiste van Belastingdienst


Delen van persoonsgegevens met derden
GJS Interventies verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. GJS Interventies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken GJS Interventies gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door GJS Interventies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gjsinterventies.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine rendabel zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

GJS Interventies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
GJS Interventies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@gjsinterventies.nl

Wijziging van deze privacyverklaring GJS Interventies behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.